វិធីជួយសង្គ្រោះមនុស្ស ត្រូវភ្លើងឆក់

យល់ដឹង

អ្នកស្លាប់ដោយឆក់ខ្សែភ្លើងគឺបណ្តាលមកពីការគាំងបេះដូង ភ្លាមៗបើយើងជួយសង្គ្រោះគាត់ដោយធ្វើរចលនាបេះដូងបានត្រឹមត្រូវ ជនរងគ្រោះមានសង្ឃឹមរស់៩០%។

វិធីសង្គ្រោះ ÷ សង្កត់ទ្រូង ៣០ដង ផ្លុំមាត់២ដង ធ្វើអោយបាន ៥លើក ក្នុងរយៈពេល ២នាទី ( ត្រូវប្រាកដថាជនរងគ្រោះគ្មានដង្ហើម ព្រោះវិធីនេះមិនអាចធ្វើទៅលើជនរងគ្រោះដែលមានដង្ហើមបានទេ)( វិធីនេះអាចជួយសង្គ្រោះដូចជា អ្នកលង់ទឹក និង គាំងបេះដូងជាដើម)

បើជនរងគ្រោះនៅមានដង្ហើមប្រញាប់បញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីពេទ្យ សូមឈប់ប្រើរវិធីរសង្គ្រោះដូចជា ស្រោចទឹក កប់ភក់ឬក្សាច់ជាដើមបើយើងធ្វើបែបនេះប្រៀបបាននឹងសម្លាប់គាត់។

សូមចែករំលែកដើម្បីខ្មែរ!!!

Comments

comments