អ្វីទៅជាការចាក់ទឹកក្រៅពាង?

ជីវិត និង ស្នេហា

ការចាក់ទឹកក្រៅពាង គឺជាវិធីសាស្រ្តពន្យាកំណើតមួយយ៉ាងពេញនិយម ជាពិសេសខាងប្រុសៗចូលចិត្តប្រើណាស់។ ប៉ុន្តែមានដឹងអ្វីខ្លះពីវីធីសាស្រ្តនេះ? ហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវិធីសាស្រ្តនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព? ប្រាប់ក្នុង Comment ផងថា ធ្លាប់បានប្រើវិធីសាស្រ្តនេះអត់? ហើយហេតុអ្វីបានជាចូលចិត្ត?

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា! ហើយសង្ឃឹមថា អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះ!

Comments

comments